100 krokov k občanovi


Od decembra 2014 som poslancom MČ Košice Staré Mesto. V komunálnych voľbách mi Staromeštania vyjadrili svoju dôveru, čo si nesmierne vážim a preto sa snažím vykonávať svoju činnosť najlepšie ako viem. Niektorí iba kecajú, ja KONÁM.

Dovoľte mi, predstaviť Vám chronologický odpočet mojej poslaneckej činnosti od môjho zvolenia až doteraz.

 1. Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva som otvoril problematiku poškodzovania fasád domov sprejermi a zvýšenia počtu kamier v centre. ( marec 2015 )
 2. Podnetom na MMK som zabezpečil opravu prepadnutej kanalizačnej vpuste na Magurskej ulici ( apríl 2015 )
 3. Podnetom na MMK som zabezpečil opravu chodníka na Poštovej ulici, kde sa tvorili rozsiahle mláky. ( apríl 2015 )
 4. Podnetom na MMK a na SMsZ som zabezpečil úpravu trávnatej plochy pred Škultétyho 1 a 3, kde bol terén po rozkopávke plynárov v neuspokojivom stave. ( apríl 2015 )
 5. Svojim návrhom na zníženie platu starostu na zákonné minimum ( v roku 2015 to bolo 2480€ ) som preukázateľne ušetril MČ Košice Staré Mesto okolo 10 000 € za rok. Svoj návrh som odôvodnil slabou aktivitou starostu a neúčasťou na podujatiach organizovaných MČ. ( jún 2015 )
 6. Inicioval som premiestnenie nádob na komunálny odpad na Dominikánskom námestí spred drogérie na trhovisko, zvýšenie ich počtu a intenzity ich vyprázdňovania. ( jún 2015 )
 7. Spoluinicioval som výstavbu detského ihriska vo dvore ulíc Komenského – Slovenskej jednoty – Czambelova – Bocatiova. ( september 2015 )
 8. Podnetom na MMK som zabezpečil odstránenie dvoch zanedbaných drevených búdok na Hlavnej ulici pred OD Dargov. ( december 2015 )
 9. Podporil som návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne, keďže hrozilo jej zatvorenie zo strany hygiény. ( február 2016 )
 10. Na základe podnetov občanov som inicioval osadenie stĺpikov na Braniskovej ulici v blízkosti pravoslávneho chrámu. Dnes sa aj matky s deťmi, či invalidi na vozíku bezproblémovo dostanú na parkovisko. ( apríl 2016 )
 11. Na miestnom zastupiteľstve som predniesol návrh svojho projektu Pláva celá rodina, ktorý bol schválený v predloženom znení. Projekt sa v marci úspešne zrealizoval. ( február 2016 )
 12. Na miestnom zastupiteľstve som predniesol návrh svojho projektu Plávajú celé Košice, ktorý bol schválený v predloženom znení. Projekt sa v septembri úspešne zrealizoval. Prvý ročník bol s počtom účastníkov 614 najúspešnejším športovým projektom v novodobej histórii Staromestskej samosprávy (máj 2016 )
 13. Inicioval a zorganizoval som brigádu – čistili sme brehy Hornádu na po celej dĺžke prietoku rieky v rámci MČ. Vyzbieralo cca 30 veľkých vriec odpadu. ( máj 2016 )
 14. Zabezpečil som vznik 2 nových parkovacích miest – odstránením 2 poškodených a nepoužívaných prašiakov na Škultétyho ulici. ( júl 2016 )
 15. S kolegyňou Ing. Hulmečíkovou sme na základe podnetov od obyvateľov prostrednáctvom SMsZ zabezpečili orez kríkov a živého plotu na ulici Park Angelinum. ( august 2016 )
 16. Riešil som podnet obyvateľov Floriánskej 8 – žiadali o riešenie nočného kľudu a obťažovania hlukom prevádzkou potravín. Spojil som sa s vedúcim prevádzok siete potravín a podarilo sa mi ho presvedčiť, aby investovali do nových klimatizačných zariadení.“ ( august 2016 )
 17. Navštívil som viac ako 1000 domácností vo všetkých novovzniknutých rezidentských zónach Starého Mesta. VZN č. 157, platné od 1.7.2016 bolo prísne a bolo nutné ho zlepšiť. Namiesto nekonštruktívnej kritiky a vytĺkania politického kapitálu som počas letných mesiacov realizoval výskum požiadaviek obyvateľov. V ankete, ktorú som realizoval sa vyjadrilo viac ako 2000 Staromešťanov. Vďaka tomu som na Magistrát Mesta Košice odovzdal pripomienky k rezidentskému systému. ( august 2016 )
 18. Vyjednal som nasledovné ústupky: * rezidentská karta stojí namiesto doterajších 35 už len 20€ , * rezidentmi môžu byť aj ľudia v podnájme, ak im to majiteľ bytu dovolí ( na jeden byt jedna karta pre nájomcu ), * parkovanie s rezidentskou kartou je možné aj v susediacich, novovzniknutých lokalitách, * cena prvej rezidentskej karty pre seniorov ( nad 62 rokov ) je 5€, * pre občanov ŽŤP je cena rezidentskej karty 5€, platná je v mieste bydliska i v mieste kde pracujú. ( december 2016 )
 19. Zabezpečil som dôkladnú opravu chodníka na Kuzmányho ulici, keďže pôvodne bol chodník iba polátaný a to priamym jednaním so zhotoviteľom stavby. ( november 2016 )
 20. Interpeloval som starostu MČ Košice-Staré Mesto, aby ma písomne informoval, aká je náplň práce zástupcu starostu, keďže bol zástupca na plný úväzok, akými úlohami ho poveril a aké konkrétne boli výsledky jeho činnosti. Zástupca namiesto svojej obhajoby podal od decembra výpoveď. Týmto krokom MČ za 2 roky ušetrí približne 40 000 € ( november 2016 )
 21. S kolegyňou Ing. Hulmečíkovou sme iniciovali a zabezpečili nákup strojov na cvičenie do Rekondično-relaxačného centra na úrade MČ a nákup záchranných kolies na MKP. Ak by sme si nevšimli, že viazaná dotácia od Mesta Košice na šport nebola v roku 2016 minutá v celom rozsahu, viac ako 2000 € by jednoducho prepadlo. ( december 2016 )
 22. Inicioval som stretnutie za účasti subjektov zodpovedných za nakladanie s odpadom, za čistotu verejných priestranstiev a dodržiavanie verejného poriadku: KOSIT a.s., Magistrát mesta Košice – referát ŽP a E, Mestská polícia Košice, Správa mestskej zelene v Košiciach. Výsledkom bolo ujasnenie kompetencií a postupov dotknutých subjektov a zlepšenie spolupráce s MČ. ( február 2017 )
 23. Interpeláciou som zabezpečil opravu chodníka pred vchodom Floriánska 12 po rozkopávke. ( február 2017 )
 24. Interpeláciou som zabezpečil uvedenie trávnatej plochy na Vojenskej ulici č. 4, po rozkopávke do pôvodného stavu. ( marec 2017 )
 25. Interpeláciou som zabezpečil opravu prepadnutého chodníka na Vojenskej ulici č. 6 ( marec 2017 )
 26. Na základe požiadaviek obyvateľov Karpatskej ulice som zabezpečil orez stromov na susediacej Belanskej ulici. ( marec 2017 )
 27. Svojim hlasovaním som podporil projekt inštalácie Legiovlaku na Hlavnú ulicu. Projekt Legiovlak bol jednoznačne najväčšou a najnavštevovanejšou atrakciou leta 2017 v Košiciach. ( marec 2017 )
 28. Inicioval som stretnutie obyvateľov z Alvinczyho 21, ktorí sa sťažovali, že sú obťažovaní hlukom spôsobeným brechotom psa z Lomenej ulice. Po stretnutí došlo k výraznému pokroku. Majitelia psa v obytnej zóne nevypúšťajú tak často na dvor a viac sa mu venujú.( marec 2017 )
 29. Interpeláciou som zabezpečil opravu poškodeného chodníka na Karpatskej ulici pod schodmi na Belánsku ulicu. ( marec 2017 )
 30. Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva bol schválený môj návrh na pomenovanie verejného priestranstva – parku v mestskej časti Košice-Staré Mesto medzi ulicami Rooseweltova, Drevný trh, Senný trh a Protifašistických bojovníkov názvom „Park Ľudovíta Felda“ . V septembri 2017 bol návrh schválený aj na Mestskom zastupiteľstve a v novembri 2017 nadobudlo schválené VZN účinnosť. ( marec 2017 )
 31. Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva bol schválený môj návrh projektu „Dovoz ťažkých nákupov“ – poskytovanie sociálnej pomoci dôchodcom mestskej časti Košice-Staré Mesto vo forme zabezpečenia a dovozu nákupu vybraných druhov tovaru. Projekt sa spustil od mája 2017. ( marec 2017 )
 32. Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva bol schválený môj návrh na pomenovanie verejného priestranstva – parku v mestskej časti Košice-Staré Mesto medzi ulicami Komenského a Letnou názvom „Park Arpáda Račka“ . V septembri 2017 bol návrh schválený aj na Mestskom zastupiteľstve a v novembri 2017 nadobudlo schválené VZN účinnosť. ( marec 2017 )
 33. Svojim podnetom som spolu-zabezpečil inštaláciu svietiacich prvok na prechod pre chodcov na Vojenskej ulici. Tento prechod je veľmi nebezpečný, keďže je v zákrute a vodiči áut idúcich dole kopcom, smerom od nemocnice majú sťažené podmienky pre rýchlu reakciou na brzdenie. ( apríl 2017 )
 34. Na základe požiadaviek vedenia SBD 1 som zabezpečil orez kríkov na Vojenskej ulici. ( apríl 2017 )
 35. Interpeláciou som upozornil na rozbitú a chýbajúcu dlažbu na uliciach Františkánska, Biela, Kováčska a Univerzitná. Mesto Košice realizovalo opravy na týchto uliciach. Navyše MMK pristúpil k rozsiahlejšej výmene dlažby na Univerzitnej ulice. ( máj 2017 )
 36. Podnetom na MMK som zabezpečil opravu prepadnutého chodníka na Strojárenskej ulici ( máj 2017 )
 37. Interpeláciou som upozornil na nevyasfaltovaný chodník pri stanovišti kontajnerov pri Škultétyho ulici č. 1. Viacerými urgenciami som zabezpečil, že Mesto Košice prostredníctvom dodávateľa zrealizovalo túto opravu. ( máj 2017 )
 38. Interpeláciou som zabezpečil odstránenie nedostatkov po oprave cesty na Poštovej ulici medzi chodníkom a obrubníkom. ( máj 2017 )
 39. Interpeláciou som upozornil na tvorenie mlák na ceste pri prechode pri Poštovej banke. Viacerými urgenciami som zabezpečil, že Mesto Košice prostredníctvom dodávateľa zrealizovalo nápravu – na tomto mieste pribudol odvodňovací žľab. ( jún 2017 )
 40. Svojim hlasovaním som podporil zámer prenajatia 24 parkovacích miest na mieste nevužívaného trhoviska na Hradbovej ulici. MČ tým získa cca 15 000 € ročne ( jún 2017 )
 41. Pozmeňujúcim návrhom na zasadnutí miestneho zastupiteľstva som presadil výmenu nádob na psie exkrementy namiesto navrhovaných – predražených toaliet pre psov. ( jún 2017 )
 42. Svojim hlasovaním na zasadnutí miestneho zastupiteľstva som podporil zámer riešenia plôch pre stanovištia nádob na komunálny odpad na území mestskej časti Košice-Staré Mesto. ( jún 2017 )
 43. Aktívne som spolupracoval so zástupcami spoločenstiev vlastníkov a na základe ich požiadaviek som upravil návrh na spracovanie projektu dopravného značenia – prechodov pre chodcov a spomaľovačov na Kuzmányho sídlisku v Košiciach. Tento návrh bol schválený na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. ( jún 2017 )
 44. Podnetom na SMsZ som zabezpečil opravu dvoch lavičiek na Škultétyho ulici. ( júl 2017 )
 45. Na základe podnetov obyvateľov, ale aj zamestnancov priľahlého biznis centra som inicioval osadenie zábradlia, ktoré zabraňuje prechádzaniu chodcov mimo prechodu pre chodcov, čím zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky. ( august 2017 )
 46. Podnetom na MMK som zabezpečil opravu výtlkov na Bellovej ulici ( august 2017 )
 47. Na základe požiadaviek obyvateľov Jarná 21, 23 a 25 som zabezpečil orez stromov na tejto ulici. ( september 2017 )
 48. Inicioval som stretnutie obyvateľov z ulice Kpt. Nálepku č. 5, ktorí sa sťažovali na obťažovanie hlukom – chladiacim zariadením a svetlom v noci – vonkajším osvetlením na streche prevádzkarne oproti obytnému domu Zo strany prevádzkovateľa budovy bol daný prísľub k úprave hlučnosti zariadenia a aj sklopeniu lámp smerom do chodníka. ( september 2017 )
 49. Na základe požiadaviek obyvateľov Magurskej ulice som zabezpečil orez stromov na tejto ulici. ( september 2017 )
 50. Podnetom na SBD 1 som zabezpečil odstránenie rozbitých reklamných skrýň na bočnej stene budovy na Kuzmányho 43. ( október 2017 )
 51. Podnetom na MMK som zabezpečil opravu výtlkov na ulici Slovenskej jednoty. ( november 2017 )
 52. Podnetom a urgenciou na MMK som zabezpečil opravu chodníka na Škultétyho ulici. ( november 2017 )
 53. Bol som iniciátorom petície za výstavbu petangového ihriska, výsledkom čoho bolo vybudovanie petangového ihriska pre Staromešťanov v areály Mestskej krytej plavárne. ( december 2017 )
 54. Na rokovaní miestneho zastupiteľstva som v diskusii presadil zámer poskytnutia finančnej dotácie na vybudovanie oplotenia destkého ihriska na Czambelovej ulici ( december 2017 )
 55. Bol som spoluiniciátorom vybudovania výbehu pre psov na Vojenskej ulici a opravy poškodených nádob na psie exkrementy. ( december 2017 )
 56. Podnetmi a urgenciou som zabezpečil operatívne vypratanie kontajnerovísk počas Vianočných sviatkov. ( december 2017 )
 57. Prostredníctvom SMsZ som zabezpečil orez kríkov na Tatranskej ulici. Tie pri kontajnerovisku boli skrýšou pre vyberačov kontajnerov a jeden ker presahoval do chodníka pred blokom. ( január 2018 )
 58. Začal som postupne detailne monitorovať ulice Starého Mesta ( január 2018 )
 59. V spolupráci Radou seniorov mesta Košice som založil Košickú petangovú ligu seniorov. ( február 2018 )
 60. Na Stavebný úrad v Košiciach som v záujme ochrany zdravia a života obyvateľov zaslal podnet ohľadom nevyhovujúceho stavu Malinovského kasární. Výsledkom bolo uvedenie obvodového múru do bezpečného stavu. ( marec 2018 )
 61. Podnetmi na MMK som urgoval a zabezpečil opravu 34 výtlkov v Starom Meste ( apríl 2018 )
 62. Podnetom na MMK som zabezpečil vyznačenie dvoch dočasných prechodov pre chodcov na Továrenskej ulici. Z dôvodu stavieb na oboch stranách ulice boli ohrození chodci. Po mojom podnete bolo skompletizované dopravné značenie. ( apríl 2018 )
 63. Podnetom na SMsZ som zabezpečil dosyp zeminy na automobilmi poškodených trávnikoch na nám. L. Novomeského. ( apríl 2018 )
 64. Prostredníctvom MMK som urgoval uvedenie trávnikov po rekonštrukcii električkových tratí do pôvodného stavu na ulici Československej armády. Zhotoviteľ uviedol plochy do požadovaného stavu. ( apríl 2018 )
 65. Podnetom na SMsZ som zariadil opravu lavičky na Jarnej ulici ( máj 2018 )
 66. Podmetmi a urgenciami som zabezpečil opravu "zabudnutej" rozkopávky na ulici Československej armády ( máj 2018 )
 67. Podnetom a urgenciou na MMK som zariadil opravu výtlkov na Kmeťovej ulici a zjednosmernenie časti tejto ulice ( máj 2018 )
 68. Zariadil som vybudovanie dočasného chodníka na Hviezdoslavovej ulici ( máj 2018 )
 69. Podnetom a urgenciou na MMK som zabezpečil obnovu časti chodníka na Grešákovej ulici v rozsahu cca 30 metrov ( jún 2018 )
 70. Podnetom na SMsZ som zabezpečil orez živého plota na Hviezdoslavovej ulici, kde prespávali bezdomovci ( jún 2018 )
 71. Zariadil som vybudovanie nového uzamykateľného kontajneroviska na Škultétyho ulici. ( jún 2018 )
 72. Podnetom a viacerými urgenciami som zabezpečil obnovu časti chodníka na Karpatskej ulici v rozsahu cca 30 metrov ( jún 2018 )
 73. Zariadil som vybudovanie bezbariérového prístupového chodníka pri zastávke MHD - Cassovar ( jún 2018 )
 74. Podnetom a urgenciou som zabezpečil obnovu časti chodníka na Gorkého ulici v rozsahu cca 30 metrov ( jún 2018 )
 75. Podnetom som zabezpečil obnovu časti chodníka na Tatranskej ulici, pri zdravotnom stredisku v rozsahu cca 30 metrov ( jún 2018 )
 76. Podnetmi a urgenciami som zabezpečil obnovu časti chodníka na ulici Kpt. Nálepku v rozsahu cca 60 metrov ( jún 2018 )
 77. Petíciou proti zámene pozemkov v majetku mesta Košice som zabránil zabratiu viac ako 1500 m2 zelene na Kuzmányho sídlisku ( jún 2018 )
 78. Podnetom na SMsZ som zariadil opravu druhej lavičky na Jarnej ulici ( júl 2018 )
 79. Zabezpečil som opravu prepadnutej časti parkoviska na Magurskej ulici ( júl 2018 )
 80. Podnetom na MMK som zabezpečil opravu viacerých výtlkov na Pajorovej ulici ( júl 2018 )
 81. S kolegyňou Ing. Hulmečíkovou sme podnetmi a urgenciami prispeli k súvislej oprave 120 m chodníka na Jarnej ulici ( júl 2018 )
 82. Podmetmi na MMK som zabezpečil optravu výtlkov an komunikácii pred bytovým domom park Angelinum 1-5 ( júl 2018 )
 83. Urgoval som opravu nebezpečného výtlku v zákrute na Hviezdoslavovej ulici ( júl 2018 )
 84. Podnetmi a urgenciami som zabezpečil obnovu časti chodníka na Mojmírovej ulici v rozsahu cca 20 metrov ( júl 2018 )
 85. Podnetom na MMK som zabezpečil opravu výtlkov na Jiskrovej ulici ( august 2018 )
 86. Podnetom na SMsZ som zariadil opravu dvoch lavičiek na Zimnej ulici( august 2018 )
 87. Podnetom na MMK som zabezpečil opravu prepadnutej a upchatej uličnej vpuste na Komneského ulici ( august 2018 )
 88. Podnetom na MMK som zabezpečil opravu poškodeného chodníka na Zádielskej ulici, pred vstupom do MŠ ( august 2018 )
 89. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto 13.9.2018 schválilo môj návrh, aby Mesto Košice, aby vstúpilo do rokovaní s vlastníkom parciel vo dvore Malá Praha za účelom ich odkúpenia, alebo zámeny pozemkov medzi Slovenskou republikou a Mestom Košice z dôvodu potreby vybudovania pozemnej komunikácie a parkovacích miest s odvodnením ( september 2018 )
 90. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto 13.9.2018 schválilo môj návrh, aby úrad vyčíslil rozsah potrebných opráv na pozemnej komunikácii nachádzajúcej sa na pozemku – p.č. 282/1 v k.ú Letná, t.j. vo dvore ohraničenom ulicami Zimná, Jarná, Jilemnického a Jesenná, vrátane potrebných financií a zaradil tieto opravy do rozpočtu pre rok 2019 ( september 2018 )
 91. Hlasovaním som podporil návrh starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto požiadať mesto Košice o zverenie pozemku vo vlastníctve mesta Košice, parcela KN-C číslo 8193/1 o výmere 1220 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Letná v Košiciach do správy mestskej časti Košice-Staré Mesto, za účelom vybudovania prístupovej účelovej komunikácie ku garážam na Lomenej ulici ( september 2018 )
 92. Podmetmi a urgenciami som zabezpečil opravu "zabudnutej" rozkopávky na Magurskej ulici ( september 2018 )
 93. Pravidelne kontrolujem monitorujem staromestké ulice. Nedostatky ohľadom čistoty fotím a promptne zasielam podnety na SMsZ, Kosit a úrad MČ. Nahlasujem aj výpadky osvetlenia.
 94. Nemám ani jednu absenciu na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Staré Mesto.
 95. Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Košice Staré Mesto od mája 2017 vykonávam sobášne obrady za MČ.
 96. Som členom Rady školy na MŠ Jarná 4, MŠ Park Angelinum 7, MŠ – Óvoda Zádielska 4 a ZŠ Park Angelinum 8. Mám najlepšiu účasť na Radách školy zo všetkých poslancov v rámci MČ Košice Staré Mesto.
 97. Som členom Komisie zdravotnej, sociálnej, kultúry, školstva a športu. Svojou aktívnou účasťou pomáham zvyšovať úroveň športových a kultúrnych projektov organizovaných MČ. Nielen som prítomný fyzicky, ale pomáhal som už aj ako rozhodca, moderátor, či pri odovzdávaní cien. Ide o projekty : „Plávajú celé Košice“, „Športová olympiáda detí predškolského veku“, „Beh o pohár starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto – Memoriál Milana Kováča“, „Olympiáda seniorov“, „Plavecké preteky základných škôl mestskej časti Košice-Staré Mesto“, „Staromestský turnaj v basketbale“, „Oprášme korčule“, „Slovo bez hraníc“, „Tanec bez hraníc“ a „Spev bez hraníc“.
 98. V zimnom období často komunikujem s obchodnou spoločnosťou Kosit, z dôvodu zimnej údržby a dodrživania operatívneho plánu zimnej údržby.
 99. V prípade narušovania verejného poriadku, či nočného kľudu nahlasujem podnety na Mestskú a štátnu políciu.
 100. Denno denne sa rozprávam s ľudmi na ulici a zbieram od nich podnety na zlepšenie komfortu bývania Staromešťanov.