Bude sa riešiť ďalší zanedbaný dvor Jarná-Jesenná-Jilemníckeho-Zimná


Obyvatelia blokov tvoriaci dvor z ulíc Jarná, Jilemníckeho, Jesenná a Zimná nie sú spokojní so stavom pozemnej komunikácie nachádzajúcej sa na pozemku – p.č. 282/1 v k.ú Letná, t.j. vo dvore ohraničenom ulicami Zimná, Jarná, Jilemnického a Jesenná v Košiciach

MČ Košice – Staré Mesto v roku 1992 realizovala úpravu tohto dvora. Na predmetnú úpravu bolo vynaložených v danom čase 997,- tisíc Sk.

Pozemok je vo vlastníctve Mesta, MČ Košice – Staré Mesto mala v minulosti pozemok v správe, ale bol mestu vrátený. Pravdepodobne sa na komunikáciu zabudlo a stále je evidovaná v majetku MČ Košice – Staré Mesto. Jej zostatková hodnota predstavuje 6484,03 Eur.

Súčasný stav je v určitých úsekoch neakceptovateľný a preto som chcel, aby sa situácia riešila ešte v tomto roku. Na zastupiteľstve však bolo povedané, že v tomto roku sa už financie na opravy vyčerpali. S tým však nie som stotožnený, pretože sa jedná o havarijný stav a MČ by mala nájsť financie aspoň na akútne výtlky.

Môj návrh v znení : Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto žiada starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto, aby úrad zabezpečil opravu akútnych nedostatkov pozemnej komunikácie nachádzajúcej sa na pozemku – p.č. 282/1 v k.ú Letná, t.j. vo dvore ohraničenom ulicami Zimná, Jarná, Jilemnického a Jesenná v Košiciach z prostriedkov v rozpočte na to určených – NEPREŠIEL a preto som predložil aj druhú alternatívu v znení : Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto žiada starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto, aby úrad vyčíslil rozsah potrebných opráv, vrátane potrebných financií a zaradil tieto opravy do rozpočtu pre rok 2019. Tento návrh PREŠIEL a ja verím, že sa ľudia žijúci v tomto dvore v dohľadnej dobe dočkajú komunikácie bez hlbokých výtlkov, či prepadnutých uličných vpustí.