Feldov park a Račkov park

Dva doposiaľ bezmenné parky dostali názvy po významných košických umelcoch


fullsizerender-5.jpg

Dva doposiaľ bezmenné parky dostali názvy po významných košických umelcoch. Poslanci Mesta Košice 18.9.2017 schválili všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o určení názvu verejných priestranstiev „Feldov park“, „Račkov park“, podľa predloženého návrhu MČ Košice Staré Mesto, ktorý som vypracoval. Angažoval som sa hlavne preto, aby sa vzdala úcta významným umelcom, ktorí väčšinu života žili a tvorili v Košiciach.

Feldov park sa nachádza v južnej časti mestskej časti Košice – Staré Mesto. Zo severu je vymedzený Rooseveltovou ulicou a Drevným trhom z východnej strany Ulicou protifašistických bojovníkov z juhu Senným trhom a zo západnej strany Puškinovou ulicou.

Račkov park sa nachádza v severnej časti mestskej časti Košice – Staré Mesto v južnom rohu križovania Letnej ulice s Komenského ulicou.

S pomenovaním verejného priestranstva po Ľudovítovi Feldovi nebolo vôbec jednoduché. Ale poďme pekne od začiatku.

Majster Feld bol bratrancom mojej prababičky Fridy Feldovej. Keď sa po vojne v roku 1949 vrátil z Bratislavy do Košíc bol veľmi častým hosťom u mojich starých rodičov a aj keď môj starý otec pôsobil v Turni nad Bodvou, trávil prázdniny u nich. Keď zostarol a nevedel sa už dobre pohybovať, môj dedko sa stal jeho opatrovateľom. Staral sa oňho nepretržite 10 rokov. Nosieval mu trikrát denne stravu domov. Tam v jeho skromnom panelákovom byte som spoznal majstra Felda.

Keď som sa v roku 2014 stal staromestským poslancom, povedal som si, že urobím niečo také, aby tu majster Feld ostal navždy. Nie na stenách múzeí, či galérii, ale priamo v meste, tam kde si ho skôr narodení Košičania pamätajú.
Cez komentáre pod mojim videom o Feldovi na Youtube som spoznal pani Silviu Fishbaum, ktorá mi hovorila o svojej spoločnej aktivite s pani Šabovou z roku 2014, kedy mailom žiadali o pomenovanie verejného priestranstva v centre mesta. V tejto veci bola aktívna aj vtedajšia mestská poslankyňa Mária Gamcová. Ale nepochodili.

Veril som, že požiadavka staromestského zastupiteľstva bude silnejšia, preto som vypracoval 2.12.2015 návrh uznesenia, ktoré išlo na mesto Košice. Aj napriek kladnému stanovisku ÚHA nebolo možne požiadavke vyhovieť, keďže mesto Košice prijalo VZN o názve ulíc, ktoré nedovoľuje meniť názvy ulíc v historickom centre mesta.
Nenechal som sa odratiť a napísal som nový projekt – park Ľudovíta Felda na Komenského ulici. Konzultoval som to aj s pani Silviou Fishbaum, ktorá uvažovala aj o umiestnení sochy majstra v životnej veľkosti, tá však napokon skončila na nádvorí synagógy. Tento návrh bol na mestskom zastupiteľstve prerušený z dôvodu námietok ŽNO a OZ B'nai B'rith.

Bolo potrebné si veci vyjasniť a tak som sa v januári 2017 stretol s manželmi Tesserovcami, ktorí mi vysvetlili prečo sa im nepozdáva umiestnenie parku na roh Komesnkého a Letnej ulice. Majster Feld nemal nijakú väzbu toto územie a možno tam ani nikdy nebol. Je to aj ďaleko od galérie Ľ. Felda, kde chodí veľa turistov. Uznal som objektívnosť pripomienok a tak sme si spolu sadli k mape a vtedy mi zrak skĺzol na malé zelené miestečko medzi ulicami Roosweltova, Drevný trh, Senný trh a Protifašistických bojovníkov. Všetci sme boli nadšení, lebo je to veľmi blízko galérie a teda prijateľné miesto pre všetkých.

V marci 2017 som vypracoval v poradí už tretí návrh na pomenovanie verejného priestranstva po Ľ. Feldovi a ten bol napokon schválený na mestskom zastupiteľstve v septrembri toho istého roku, po úprave názvoslovnej komisie ako Feldov park.
Pri návšteve pani Fishbaum sme sa spoločne aj s pani Tesserovou bavili o tom, že by bolo vhodné umiestniť pamätník, ktorý by parku dával akýsi punc. Strom symbolizuje život maliara, ktorý nemal ľahký osud.

Ďakujem manželom Tesserovcom, ktorí pamätník financovali a jeho vybavenie administratívne zastrešovali. Bol to inak takmer rok dlhý proces kadejakých žiadostí a povolení, ale napokon sa všetko stihlo.
Ďakujem aj pani Silvii Fishbaum za nápady a morálnu podporu a veľká vďaka patrí aj všetkým staromestským a mestským poslancom, ktorí môj návrh podporili.
Dúfam, že Lajos bácsi, sa na nás zhora pozerá a teší sa, že sa mu aspoň po smrti dostalo uznania...