MČ Košice - Staré Mesto chce pomôcť obyvateľom z Lomenej ulice a okolia


Obyvatelia Lomenej ulice v Košiciach a vlastníci garáží na Lomenej ulici opakovane od roku 2014 žiadajú opravu alebo vybudovanie prístupovej účelovej komunikácie ku garážam na Lomenej ulici, ktorá sa nachádza na pozemkoch parcela KN-C č. 8193/1 a 3283/1. P. č. 8193/1 je vo vlastníctve mesta Košice a p. č. 3283/1 je vo vlastníctve SR v správe ŽSR, Klemensovo 8, Bratislava.
Na rokovaní vo veci údržby a opravy prístupovej účelovej cesty dňa 22.08.2018, uviedol zástupca Mesta Košice, ktoré je vlastníkom pozemku parcela KN-C č. 8193/1, k. ú. Letná, že na predmetnej parcele neeviduje v majetku žiadnu účelovú komunikáciu. Účelová komunikácia slúžila ŽSR a je v ich správe. Zástupca ŽSR prehlásil, že neeviduje v majetku žiadnu účelovú komunikáciu na uvedených parcelách, komunikácia slúži najmä pre majiteľov garáží. Čiastočne ju využívajú aj Železnice Slovenska a jej zložky.
Nakoľko údržbu pozemku p. č. 8193/1 Mesto Košice nezabezpečuje, má mestská časť Košice-Staré Mesto zámer prevziať predmetnú parcelu do správy od mesta Košice, za účelom jej údržby a výstavby prístupovej komunikácie ku garážam.
Aj napriek tomu, že predkladateľom návrhu na uznesenie bol pán starosta Grega, môj protikandidát, hlasoval som ZA. Ľudia nás nezvolili preto, aby sme viedli politické boje, ale preto, aby sme obhajovali ich záujmy a pomáhali im. Preto som aj v rozprave aj napriek obavám o finančné krytie vyjadrlil podporu návrhu uznesenia
Týmto uznesením sme poverili starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto požiadať mesto Košice zverenie pozemku vo vlastníctve mesta Košice parcela KN-C číslo 8193/1 o výmere 1220 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Letná v Košiciach do správy mestskej časti Košice-Staré Mesto, za účelom vybudovania prístupovej účelovej komunikácie ku garážam na Lomenej ulici v Košiciach.
Takto si predstavujem aj do budúcnosti svoju politickú činnosť, keďže som toho názoru, že občania nemajú byť rukojemníkmi politikov, ktorí sa kvôli vlastnej pýche a ješitnosti nevedia dohodnúť aj keď ide o dobrú vec. Musíme spojiť sily a urobiť KRAJŠIE STARĚ MESTO.