RozhovorZačiatkom októbra som bol oslovený Rádiom Košice s prosbou o spoluprácu pri predstavovaní jednotlivých kandidátov na starostu MČ Košice - Staré Mesto. Rozhovor bol publikovaný 26.10.2018 na ich spravodajskom portáli kosiceonline.sk

1. Aké je podľa vás najväčšie negatívum mestskej časti Košice - Staré Mesto? Ako by ste ho chceli riešiť?

„Neprispôsobiví obyvatelia, teda bezdomovci, vyberači kontajnerov a pouličné prostitútky. Riešenie je prijatie takého všeobecne záväzného nariadenia, s ktorým by sa stotožnila aj prokuratúra, a tým by sa dali aj väčšie kompetencie Mestskej polícii. Dovtedy je potrebné nasadenie väčšieho počtu peších hliadok Mestskej polície. To by som, samozrejme, musel vyjednať s mestom Košice, pod ktoré mestská polícia spadá.“

2. Čo by ste za prvých sto dní vo funkcii chceli dosiahnuť?

„Začať proces vedúci k vyriešeniu financovania Mestskej krytej plavárne. Vytýčil by som plán investícií na štyri roky a postupne by som začal plniť všetky body svojho programu, ktoré by mi umožňovali kompetencie mestskej časti. Ostatné by som sa snažil z pozície starostu vyjednať v spolupráci s mestom Košice.“

3. Čo je pre vás z pohľadu najbližších štyroch rokov top investičnou prioritou, ktorú by ste v mestskej časti chceli rozbehnúť?

„Budovanie čo najväčšieho počtu polopodzemných kontajnerov, prípadne uzamykateľných kontajnerových stojísk. Čistota verejných priestranstiev je jedným z najdôležitejších predpokladov k spokojnosti obyvateľov. Čisté chodníky, zelené plochy, detské ihriská či okolia kontajnerov by mali byť samozrejmosťou, avšak realita je iná.“

4. Ako by ste zlepšili otázku parkovania v MČ?

„Viacero staromestských lokalít trpí nedostatkom parkovacích miest. Prax však ukázala, že občania nechcú parkovacie miesta na úkor zelene. Jedinou cestou je budovanie verejných podzemných parkovacích domov, ktoré by slúžili hlavne pre potreby miestnych obyvateľov. Do tejto investície by mali putovať financie z výberu parkovného. A stavať by sa malo v lokalitách, kde sa parkovné vyberá. Začať by sa malo najproblematickejšími lokalitami. MČ však tieto kompetencie nemá, preto môže riešenia iba navrhovať.“

5. Akým spôsobom sa chcete zamerať na riešenie problematiky neprispôsobivých obyvateľov v MČ?

„Riešenie je prijatie takého všeobecne záväzného nariadenia na úrovni mesta Košice, s ktorým by sa stotožnila aj prokuratúra, a tým by sa dali aj väčšie kompetencie Mestskej polícii. Dovtedy je potrebné nasadenie väčšieho počtu peších hliadok Mestskej polície. To by som, samozrejme, musel vyjednať s mestom Košice, pod ktoré Mestská polícia spadá.“

6. Vidíte potenciál na rozrastanie MČ? Akým spôsobom?

„MČ sa do šírky rozrastať nemôže, keďže je zo všetkých strán obkolesená inými MČ. Čo sa týka zahusťovania, som zásadne proti bezhlavému zahusťovaniu našej mestskej časti, z ktorého majú osoh hlavne investori. Tí objekty postavia, predajú, a tým to pre nich zväčša končí. Nie je však prípustné, aby ich záujmy boli realizované na úkor narušenia životného prostredia miestnych obyvateľov a komfortu ich bývania. Výstavba je z môjho pohľadu prípustná, avšak za predpokladu, že sa neobmedzia obyvatelia okolitých blokov čo sa týka parkovania, priepustnosti cestnej premávky, tienenia či celkovej estetiky danej mikrolokality.“

7. Ako plánujete zlepšiť zelenú infraštruktúru MČ, ďalej oddychových a relaxačných zón?

„Teší ma, že mesto Košice má v pláne revitalizovať Mlynský náhon. Keďže sa v minulom storočí voda takmer vytratila z centra, táto oblasť je akousi náplasťou za túto citeľnú stratu. Potenciál vidím aj v oblasti medzi Braniskovou a Tatranskou ulicou. Miestni obyvatelia by tu chceli park, fitnes zariadenia či väčšie detské ihrisko. Je potrebné takéto oddychové zóny vytvoriť aj v iných lokalitách. Zanedbané sú dvory medzi Hviezdoslavovou a Letnou ulicou, ako aj oblasť medzi Jakobyho a Slovenskej jednoty.“

8. Pomenujte tri najpálčivejšie oblasti mestskej časti, ktoré si podľa vášho názoru vyžadujú nutný zásah kompetentných. Akou formou by ste v prípade zvolenia chceli presadiť ich riešenie?

„Oblasť medzi Lomenou ulicou a železničnou stanicou. Sú tu zanedbané ulice, pouličné prostitútky, zanedbaná zeleň, nedostatočné osvetlenie. Riešenie je zámena pozemkov tak, aby sa vlastníkom pozemkov stalo mesto, viac policajných hliadok a komplexný kamerový systém. Nemôžme sa prizerať na to, ako starí Košičania, bývajúci dlhé desiatky rokov v uličkách pri Pošte 2, predávajú svoje domy, nakoľko ich frustrácia prerastá v rezignáciu.

Dvor tvorený ulicami Jarná, Letná, Jesenná a Zimná. Pozemok je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe ho majú ŽSR. ŽSR pravdepodobne neevidujú v majetku žiadnu pozemnú ani účelovú komunikáciu na uvedených parcelách, a preto dlhodobo neinvestujú do údržby tohto dvora. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Staré Mesto 13.9.2018 schválilo môj návrh, aby mesto Košice vstúpilo do rokovaní s vlastníkom pozemkov za účelom odkúpenia alebo zámeny pozemkov medzi Slovenskou republikou a mestom Košice z dôvodu potreby vybudovania pozemnej komunikácie a parkovacích miest s odvodnením. Čiže prvý krok som už urobil. Je však potrebné, aby sa s mojím návrhom stotožnilo mestské zastupiteľstvo. Rovnaký problém je aj na uliciach Bencúrová a Svätoplukova.

Oblasť medzi ihriskom Laca Novomeského a plotom Fakultnej nemocnice, teda vedľa starého židovského cintorína. Táto oblasť je značne zanedbaná. Je potrebné celú oblasť vyčistiť od náletových drevín a ošetriť svah tak, aby nezarastal inváznymi drevinami. V súčinnosti s mestom Košice osadiť nové lampy a vytvoriť tak bezpečný chodník, ktorý budú využívať Staromešťania aj obyvatelia Novej Terasy.“

9. Evidujete v MČ problém nevysporiadaných pozemkov? Ako ho chcete riešiť?

„V Starom Meste evidujem nevysporiadané pozemky na Czambelovej ulici, Thurzovovej. Vrásky na čele nám robia aj pozemky v správe železníc a vo vlastníctve Slovenskej republiky. Tieto parcely neudržiavajú. Kosia iba sporadicky, väčšinou po urgenciách MČ, chodníky neopravujú vôbec. Riešenie je jedine to, aby mesto Košice tento majetok s vlastníkom zamenilo a začalo vykonávať údržbu zelene a komunikácií. Občania by tak po rokoch konečne stratili pocit, že aj napriek plateniu podielových daní sú občanmi druhej kategórie.“

10. Sú spoje MHD pre obyvateľov MČ podľa vás dostatočné a vyhovujúce?

„Myslím, že Staromešťania sú pomerne spokojní s prepojenosťou našej MČ s ostatnými časťami mesta. Aktuálne pribudla zastávka električiek Krajský súd v smere na Terasu, čo obyvatelia určite ocenia. Stále je však čo vylepšovať. Zlepšenie by som videl v kratších a častejších časových intervaloch MHD. To by istotne motivovalo aj ostatných Košičanov využívať vo väčšej miere verejnú dopravu.“

11. Aký máte názor na aktuálny počet MČ? Aké zmeny si viete predstaviť v súčasnom nastavení?

„Aktuálny počet MČ je síce na prvý pohľad veľmi vysoký, ale je potrebné si uvedomiť, že súvisí aj s pričlenením okolitých obcí v minulosti. Tie mali historicky samostatné postavenie a centralizáciou by sa samospráva od občana iba vzdialila. Úradovne by aj tak museli z dôvodu dostupnosti ostať a náklady na odmeny volených zástupcov sú v porovnaní s rozpočtom mesta zanedbateľné. Cestu vidím naopak vo väčších kompetenciách pre MČ, napríklad v správe chodníkov. Samozrejme, za predpokladu navýšenia rozpočtu. Tak by MČ nabrali na význame a zmenila by sa ich pozícia aj samotný pohľad obyvateľov.“

12. Ktoré úseky miestnych komunikácií v MČ si podľa vás vyžadujú nutné opravy? Ako to chcete v prípade zvolenia zabezpečiť?

„Stromová ulica, dvor Malá Praha, ale aj ostatné dvory medzi Hviezdoslavovou a Letnou ulicou. Takisto uličky v okolí Pošty 2. Vlastne skoro všetky druhy komunikácií na území MČ sú poplátané, uličné vpuste upchaté, schody a schodiská sú v neuspokojivom stave. Hlavne komunikácie v majetku MČ sú na tom biedne. Ak by sa podarilo vyriešiť problematiku financovania plavárne, bol by dostatok financií na súvislé opravy veľkej časti poškodených chodníkov, schodísk a cestných komunikácií. Jednoduchým riešením je, že by mesto dalo chodníky či cesty počas doby trvania opravy do správy alebo majetku MČ. Je potrebné to však navrhnúť a vyjednať.“

13. Je verejné osvetlenie v MČ vyhovujúce? V prípade, že nie, ako by ste to chceli vyriešiť?

„Verejné osvetlenie nie je v dosť podstatnom rozsahu vyhovujúce. Niektoré časti ulíc, napríklad Dargovská, Karpatská, Lomená nemajú osvetlenie vôbec. To je v 21. storočí v centre druhého najväčšieho mesta v republike neakceptovateľný stav. Na ostatných uliciach je potrebné vymeniť staré žiarovky za LED svietidlá, ktoré sú úspornejšie a majú oveľa lepšiu svietivosť. Aj keď aj osvetlenie je v súčasnosti v kompetencii mesta, v prípade voľných finančných prostriedkov v rozpočte by mohla MČ v budúcnosti prispieť na rýchlejšie a celoplošné vyriešenie tohto neuspokojivého stavu.“

fotoodovzd.jpg