K vyriešeniu problematiky dvora Malá Praha sme urobili prvý krok


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto 13.9.2018 schválilo môj návrh, aby Mesto Košice vstúpilo do rokovaní s vlastníkom parciel KN-C číslo 321/1, 320/11, 321/19, 320/14, 320/15, 320/13 a 320/20 , celkovo o výmere 5029 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Letná v Košiciach za účelom o odkúpenia, alebo zámeny pozemkov medzi Slovenskou republikou a Mestom Košice z dôvodu potreby vybudovania pozemnej komunikácie a parkovacích miest s odvodnením.
Obyvatelia blokov tvoriaci dvor z ulíc Jarná, Letná, Jesenná a Zimná a vlastníci garáží v tomto dvore nemajú k dispozícii na uliciach z vonkajšej strany dvora dostatok parkovacích miest. Preto sú nútení parkovať aj vo dvore. Pozemok je vo vlastníctve SR, v správe ho majú ŽSR.
ŽSR pravdepodobne neevidujú v majetku žiadnu pozemnú, ani účelovú komunikáciu na uvedených parcelách a preto dlhodobo neinvestujú do údržby tohto dvora, navyše nemajú ani dôvod, keďže MČ Košice – Staré Mesto má k pozemku nájomný právny vzťah.Obyvatelia sú frustrovaní a za tie roky sľubov nedôverčiví. Je potrebné z pozície MČ konať a požiadať Mesto Košice k riešeniu tohto žalostného stavu.
Okrem toho, že z dôvodu zanedbanej ( na papieri neexistujúcej komunikácie ) je v dvore veľmi vysoká prašnosť, dochádza tu aj k vážnym poškodeniam vozidiel. Obyvatelia riadne platia mestu dane za byty, ako aj za garáže. Zaslúžia si rovnaké práva ako ostatní obyvatelia tohto mesta.Verím, že týmto uznesením sa docieli to,aby sa Mesto Košice danou problematikou zaoberalo a postupne sa riešili viaceré problematické lokality našej mestskej časti.